HOME
Programa de bacalaureat la
 

 

 

Apasati aici pentru o mica istorie despre Colegiul National Anastasescu

Reprezentare Virtula a Colegiului National Anastasescu si Presonalul didactic calificat se gaseste aici !

Oferta Colegiului National Anastasescu!
Rezultatele colegiului in ultimii ani, referate si glume sunt cateva din topicele acestei rubricii !

Planuri de viitor!

Nu stiti programa de bac la o materie.Apasati aici!

Aflati cum sa ne contactati!

 

 

 

    PROGRAMA NATIONALÃ PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2001

    BIOLOGIE

1. STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN

În cadrul examenului de bacalaureat, biologia poate constitui probã la alegere din aria curricularã corespunzãtoare specializãrii (pentru liceele din filiera teoreticã, profilul real) sau probã la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare (pentru liceele din filiera teoreticã, profilul umanist, liceele din filiera tehnologicã si liceele din filiera vocationalã)

2. OBIECTIVE

1. Recunoasterea si definirea termenilor,legilor, conceptelor si principiilor specifice stiintelor biologice.
2. Utilizarea corectã a termenilor, conceptelor si principiilor specifice biologiei în rezolvarea problemelor concrete de viatã (a situatiilor problemã).
3. Explicarea, demonstrarea si exemplificarea principiilor fundamentale ale lumii vii:
· Unitatea structurã-functie;
· Unitatea organism - mediu;
· Evolutia lumii vii;
· Unitatea si diversitatea lumii vii;
· Integralitatea lumii vii.
4. Interpretarea corectã a datelor obtinute în urma unor activitãti experimentale.
5. Aplicarea cunostintelor biologice în caracterizarea structurilor si sistemelor biologice dupã un algoritm dat. Exemplu: caracterizarea unei grupe de vietuitoare precizând mediul de viatã, modul de viatã, alcãtuirea, functiile, particularitãtile adaptative, importantã.

3.CONTINUTURI :

Pentru proba la algere din aria curricularã corespunzãtoare specializãrii
( pentru liceele din filiera teoreticã, profilul real ) sau dintre disciplinele din celelalte arii curriculare (pentru liceele din filiera teoreticã, profilul umanist si liceele din filierele tehnologicã si vocationalã), proba de biologie se poate sustine în una din cele douã variante:
I. Biologie vegetalã si animalã- din manualele de clasele a IX-a si a X-a
II. Anatomie si fiziologie umanã si geneticã- din manualele de clasele a XI-a si a XII-a.
Continutul manualelor de biologie este în conformitate cu programa scolarã a disciplinei biologie din anii 1997-2001

I.Biologie vegetalã si animalã- din manualele claselor a IX-a si a X-a

a. Manualul de biologie de clasa a IX-a
I. Materia vie.
§ Studiul celulei vegetale.
§ Structura si ultrastructura celulei( fãrã structura celulei vegetale la microscopul optic).
§ Diviziunea celularã-generalitãti
Diviziunea amitoticã.
Diviziunea cariochineticã:diviziunea mitoticã, diviziunea meioticã.
§ Histogeneza .
§ Organogeneza (fãrã legile organogenezei).
Rãdãcina ( fãrã structura secundarã a rãdãcinii la dicotiledonate).
Tulpina (fãrã structura secundarã a tulpinii).
Frunza.
II. Viata plantelor.
§ Asimilatia carbonului:
Fotosinteza: definitie, importantã, tehnici de punere în evidentã a fotosintezei. Clorofila: Extragerea pigmentilor clorofilieni.
Formarea pigmentilor clorofilieni.
Proprietãtile pigmentilor clorofilieni.
Rolul pigmentilor clorofilieni în fotosintezã.
Sinteza substantelor organice.
Influenta factorilor de mediu asupra intensitãtii fotosintezei si importanta lor practicã.
Circulatia substantelor organice în corpul plantelor.
Depunerea substantelor de rezervã în corpul plantelor si importanta lor practicã.
Chimiosinteza.
Nutritia plantelor heterotrofe.
§ Respiratia plantelor:
§ Respiratia aerobã-definitie,ecuatie,tehnici de evidentiere a respiratiei aerobe, influenta factorilor interni si externi asupra intensitãtii respiratiei.
Aplicatii practice ale cunoasterii respiratiei plantelor.
§ Respiratia anaerobã.
§ Reproducerea plantelor:
Reproducerea asexuatã.
Reproducerea sexuatã:
Floarea la angiosperme:
Organizarea florii la angiosperme.
Fecundatia la Angiosperme:
Microsporogeneza si formarea gametilor bãrbãtesti.
Macrosporogeneza si formarea gametului femeiesc.
Procesul de fecundatie la angiosperme.
Embriogeneza si embrionul.
Dezvoltarea endospermului secundar.
Carpogeneza si seminogeneza.
Sãmânta. Structura semintei. Compozitia chimicã a semintei.
Germinatia semintelor.
§ Miscarea si sensibilitatea la plante.
§ Filogenie vegetalã - definitiile pentru: sistemul de clasificare natural(filogenetic), determinare, fitotaxoni.

b. Manualul de biologie de clasa a X-a

I. Principalele grupe de animale, caracterizare generalã: subregnul protozoare,
subregnul metazoare

II. Anatomie si fiziologie comparatã în seria animalã
§ Relatiile organismelor animale cu mediul
Sistemul nervos în seria animalã :
Sistemul nervos al vertebratelor:
Originea si dezvoltarea ontogeneticã a sistemului nervos;
Sistemul nervos al mamiferelor.
Bazele fiziologice ale comportamentului animal.
§ Organele de simt în seria animalã:
Chemoreceptia la vertebrate ;
Mecanoreceptia:
Sensibilitatea stato-acusticã la vertebrate.
Fotoreceptia la vertebrate.
§ Locomotia în seria animalã:
Locomotia la vertebrate - fãrã " Statiunea bipedã si locomotia la om".
§ Functiile de nutritie în seria animalã: tipuri de nutritie
Digestia în seria animalã:
Digestia la vertebrate- fãrã: digestia la ciclostomi; unele particularitãti ale digestiei la mamifere si necesitãtile nutritive ale organismului animal.
Respiratia în seria animalã : definitia pentru respiratie,sistem respirator, animale aerobe si anaerobe.
Respiratia la vertebrate-fãrã: respiratia la ciclostomi; adaptãri ale functiei respiratorii la viata acvaticã si altitudine.
Mediul intern si circulatia lichidelor în seria animalã: mediul intern al vertebratelor. Circulatia lichidelor corpului: tipuri de sistem circulator întâlnit în seria animalã. Circulatia sângelui la vertebrate- fãrã circulatia sângelui la ciclostomi.
Excretia în seria animalã: definitie, rol,
Excretia la vertebrate-fãrã: excretia la ciclostomi; formarea urinei.
§ Reproducerea: definitie, tipuri de reproducere întâlnite în seria animalã.
Reproducerea la vertebrate - fãrã reproducerea la ciclostomi.


II.Anatomie si fiziologie umanã si geneticã-din manualele de clasele a XI-a si a XII-a

a. Manualul de biologie de clasa a XI-a

§ Celula.
§ Tesuturile-inclusiv tesutul osos.
§ Sistemul nervos :
Neuronul (fãrã transmiterea sinapticã ),
Structura si functiile sistemului nervos : mãduva spinãrii, trunchiul cerebral, nervii cranieni, cerebelul, diencefalul, ganglionii bazali, emisferele cerebrale.
§ Analizatorii:
Cutanat, vizual, auditiv, vestibular.
§ Glandele endocrine :
Hipofiza, suprarenalele, tiroida, pancreasul endocrin.
§ Sistemul muscular- cele trei categorii de muschi
Principalele grupe de muschi somatici .
Musculatura striatã - fãrã manifestãrile contractiei musculare .
Musculatura netedã.
§ Digestia si absorbtia intestinalã- fãrã reglarea activitãtii secretorii si motorii digestive.
§ Respiratia-fãrã reglarea miscãrilor respiratorii.
§ Sângele.
§ Sistemul circulator:
Inima: structura histologicã.
Proprietãti ale muschiului cardiac.
Activitatea mecanicã a inimii-fãrã reglarea activitãtii cardiace.
§ Excretia renalã:
Structura aparatului excretor.
Formarea urinei- fãrã reglarea activitãtii renale si mictiune.
§ Reproducerea.

b. Manualul de biologie de clasa a XII-a

§ Legile mendeliene ale ereditãtii:
Monohibridismul si legea puritãtii gametilor.
Dihibridismul si legea segregãrii independente a perechilor de caractere.
Alte tipuri de segregare.
Importanta cercetãrilor lui G. Mendel.
§ Teoria cromozomialã a ereditãtii:
Cromozomi si gene.
Plasarea linearã a genelor în cromozomi si transmiterea înlantuitã a genelor
( linkage).
Schimbul reciproc de gene ( crossing-over ) si hãrtile cromozomiale.
Recombinarea geneticã la organismele eucariote.
Determinismul genetic al sexelor.
§ Notiuni de geneticã molecularã:
Acizii nucleici si rolul lor genetic.
Structura chimicã a acizilor nucleici:
- acidul dezoxiribonucleic(ADN);
- acidul ribonucleic (ARN).
Denaturarea si renaturarea ADN.
Replicatia ADN.
Tipuri de ARN.
Codul genetic. Caracterisicile codului genetic.
Sinteza proteinelor: functiile materialului genetic; etapele sintezei proteice.
Gena, structurã si functii: notiunea de genã; gena la eucariote - fãrã pseudogene. Structura molecularã a cromozomilor la eucariote.
Ereditatea extranuclearã.
Mutatiile si importanta lor pentru ameliorarea plantelor, animalelor si microorganismelor.
Reglajul genetic la eucariote.
§ Notiuni de geneticã umanã:
Metode de cercetare în genetica umanã.
Cariotipul uman normal si cel patologic.
Determinismul genetic la om si cromatina sexualã.
Maladii metabolice ereditare.
Sfaturile genetice si importanta lor. Diagnoza prenatalã.

4. Precizãri:
Biologia este sustinutã ca probã scrisã.
Timpul alocat probei este de 3 ore.
Punctajul maxim este de 100 puncte din care 10 puncte se acordã din oficiu.
Nota minimã pentru promovarea probei este 5, echivalentul a 50 de puncte.
Proba de examen va consta dintr-un numãr de întrebãri (itemi) care vor urmãri verificarea întregii programe si a atingerii obiectivelor predãrii-învãtãrii biologiei pe tot parcursul studiilor liceale.

5. Exemple de tipuri de itemi folositi în alcãtuirea testelor pentru examenul de
bacalaureat:
- itemi cu alegere multiplã: complement simplu- alegerea singurului rãspuns
corect.

· Scrieti pe foaia de examen litera corespunzãtoare rãspunsului corect:
Muschii oblici externi apartin:
a) spatelui;
b) toracelui;
c) abdomenului;
d) membrelor superioare.

- itemi de tip pereche(asociere):

· Coloana B cuprinde organite citoplasmatice, iar coloana A rolul acestora. Scrieti pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifrã a coloanei A cu litera corespunzãtoare din coloana B.

A B
1. sinteza proteinelor neuronale; a. centrul celular;
2. digestia intracelularã; b. corpusculii Nissl;
3. diviziunea celulei; c. lizozomi;
4. producerea de energie. d. miofibrile;
e. mitocondrii.

- întrebare structuratã:

· În urechea internã se gãsesc receptorii pentru auz si echilibru.
a) Prezentati comparativ receptorii pentru echilibru respectând urmãtoarele criterii:
numele receptorului, localizarea si alcãtuirea receptorului.
b) Enumerati proprietãtile fundamentale ale undelor sonore.
c) Precizati în ce conditii leziuni în zona segmentului central al analizatorului auditiv nu provoacã pierderea auzului. Explicati aceastã situatie.

- rezolvarea de probleme:
· Doi frati au grupele de sânge A(II), respectiv O(I). Stabiliti combinatiile posibile ale grupelor de sânge ale celor doi pãrinti. Scrieti genotipurile grupelor de sânge ale pãrintilor în cadrul combinatiilor respective.

· Calculati, în grame, cantitatea de substante anorganice din plasma sângelui unui tânãr în greutate de 80 kg. Scrieti toate etapele rezolvãrii. Folositi valoarea maximã a plasmei.

- eseu structurat:
· Alcãtuiti un eseu cu tema "Fotoreceptorii" dupã urmãtorul plan:
-numele, numãrul, repartizarea pe retinã si gradul de excitabilitate a celulelor fotoreceptoare;
- substanta fotosensibilã continutã de fotoreceptori;
- modificãrile biochimice care au loc în celulele fotoreceptoare sub actiunea
luminii;
- mecanismele vederii cromatice.